AUTOGRAFI  PRIMI COSMONAUTI SOVIETICI


YURI  GAGARIN                              VOSTOK 1

GHERMAN S. TITOV                      VOSTOK-2

ANDRIAN G. NIKOLAYEV            VOSTOK-3   

PAVEL R.POPOVICH                      VOSTOK-4 

VALERY F. BYKOVSKY                 VOSTOK-5   

VALERY F. BYKOVSKY                 VOSTOK-5   

VALERY F. BYKOVSKY                 VOSTOK-5

VALERY F. BYKOVSKY                 VOSTOK-5

VALENTINA V. TERESHKOVA      VOSTOK-6

VALENTINA V. TERESHKOVA      VOSTOK-6

VALENTINA V. TERESHKOVA      VOSTOK-6

VALENTINA V. TERESHKOVA      VOSTOK-6

VALENTINA V. TERESHKOVA      VOSTOK-6

VALENTINA V. TERESHKOVA      VOSTOK-6

VALENTINA V. TERESHKOVA      VOSTOK-6

BORIS B. YEGOROV                       VOSKHOD

BORIS B. YEGOROV                       VOSKHOD

ALEXEI A. LEONOV                         VOSKHOD-2

ALEXEI A. LEONOV                         VOSKHOD-2

ALEXEI A. LEONOV                         VOSKHOD-2

ALEXEI A. LEONOV                         VOSKHOD-2

GEORGY T. BEREGOVOI               SOYUZ-3

VLADIMIR A. SHATALOV                SOYUZ-4

VLADIMIR A. SHATALOV                SOYUZ-4

YEVGENY V. KHRUNOV                  SOYUZ-4

YEVGENY V. KHRUNOV                  SOYUZ-4

BORIS V. VOLYNOV                         SOYUZ-5

BORIS V. VOLYNOV                         SOYUZ-5

ALEXEI S. YELISEYEV                     SOYUZ-5

ALEXEI S. YELISEYEV                     SOYUZ-5

GEORGY S. SHONIN                         SOYUZ-6

GEORGY S. SHONIN                         SOYUZ-6

VALERY N. KUBASOV                       SOYUZ-6

VALERY N. KUBASOV                       SOYUZ-6

ANATOLY V. FILIPCHENKO              SOYUZ-7

ANATOLY V. FILIPCHENKO              SOYUZ-7

VIKTOR V. GORBATKO                     SOYUZ-7

VIKTOR V. GORBATKO                     SOYUZ-7

VLADISLAV N. VOLKOV                    SOYUZ-7

VLADISLAV N. VOLKOV                    SOYUZ-7

ALEXEI S. YELISEYEV                       SOYUZ-8

ALEXEI S. YELISEYEV                       SOYUZ-8

VLADIMIR A. SHATALOV                   SOYUZ-8

VLADIMIR A. SHATALOV                   SOYUZ-8

ADRIEN NIKOLAYEV                           SOYUZ-9

ADRIEN NIKOLAYEV                           SOYUZ-9

ADRIEN NIKOLAYEV                           SOYUZ-9

VITALY SEVASTYANOV                      SOYUZ-9

VITALY SEVASTYANOV                      SOYUZ-9

VITALY SEVASTYANOV                      SOYUZ-9

GENNADY SARAFANOV                      SOYUZ-15

ALEXEI A. LEONOV                              SOYUZ-19

VALERY N. KUBASOV                          SOYUZ-19


RITORNA ALLA PAGINA INIZIALE